Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tietomallipohjainen asemakaava, kaavan pohjakartta, lähtötiedot ja rajapintajulkaisu

Työssä laadittiin ehdotukset tulevaisuuden tietomallipohjaisen asemakaavoituksen tiedonhallinnalle ja prosesseille. Mukana kehittämistyössä olivat Inkoon ja Kempeleen kunnat sekä Lahden, Kuopion ja Tampereen kaupungit.

Hankkeen tuloksena tuotettiin uudistuvaa asemakaavoitusta palveleva kaavan tietomalli, johon kuuluu XML-skeema, sen laatu- ja elinkaarisäännöt sekä INSPIRE-yhteensopivuuden tarkastelu. Tämän rinnalla tarkasteltiin asemakaavaprosessin uudistamista, määriteltiin asemakaavatiedon julkaisemisen ja aineistojen käytännöt ja tutkittiin asemakaavaprosessin ja muiden maankäyttöpäätösten välistä vuorovaikutusta.

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt? 

Työ on valmis ja sen loppuraportti liitteinen on luettavissa alta. Kuntapilotin päätöstilaisuus järjestettiin 5.6. Helsingissä osana Missä mennään, digikaava? -seminaaria. Tilaisuuden esitykset ja videotallenne on katsottavissa täällä

Kuntapilotti - loppuraportti

Liite 1. Visiotyöpajan (20.9.2018) yhteenveto

Liite 2. Työpajaseminaarin (7.2.2019) materiaali 

Liite 3. Yhteenveto asiantuntijahaastatteluista 

Liite 4. Kyselyn 1 runko, tulokset ja vastineet 

Liite 5. Kyselyn 2 yhteenveto

Liite 6. Tietomallin käsitteet

Liite 7. Tietomallin UML-kaavio

Liite 8. Tietomallin koodilistat

Liite 9. Tietomallin skeemamääritys

Liite 10. Laatusäännöt

Liite 11. Tietomallin elinkaarisäännöt

Liite 12. Tietomallin INSPIRE-PLU-vastaavuudet

Liite 13. Asemakaavan esitystapa

Aikataulu

Kesä 2018 - kesä 2019

Tavoitteet

Tavoitteena on tutkia tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää asemakaavan tietomallin näkökulmasta osana rakennetun ympäristön yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria. Työpaketissa määritetään tavoitetilaa digitaaliselle asemakaavalle huomioiden kuntakaava tason osana suunnittelujärjestelmää ja tutkitaan nykyisen MRL:n mukaisen asemakaavan muuntamista tietomallipohjaiseksi kaavaksi.

Työssä nojaudutaan A-osassa saatuihin tuloksiin harmonisoidusta asemakaavasta. Työpaketissa tavoitteena on jatkojalostaa saatua harmonisoitua asemakaavan tietomallia eri pilottikunnissa. Pilottikunnat jatkojalostavat tietomallia omien tarpeidensa mukaisiksi ja tuottavat tietoa siitä, millainen tulevaisuuden asemakaavan tietomalli tulisi olla eri kuntien näkökulmista. 

Tavoitteena on tutkia millaisia tulevaisuuden kaavan pohjakartan ja lähtötietojen kokonaisuuden tulisi olla.

Keskeisenä tavoitteena on kirjata mahdolliset lainsäädäntömuutostarpeet ja eri toimintatapojen kustannukset uusien toimintatapojen saavuttamiseksi.

Tavoitteena on lisäksi  pilotoida soveltuvia käytänteitä kuntien tietojen välittämisessä osaksi Paikkatietoalustaa siten, että ratkaisu täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Kuntien paikkatietojärjestelmistä pystytään tuottamaan yhteisesti määriteltyä tietomallin mukaista tietoa.
 • Vaatimukset voidaan toteuttaa joko kunnan ylläpitämään tietokantaan tai tarvittavien muunnosten avulla Paikkatietoalustaan.
 • Lähtökohtana on pysyvien tunnisteiden hallinta ja muutostietopalvelun tukeminen elinkaarisääntöjen avulla.

Tutkimuskysymykset

Tulevaisuuden tietomallipohjaista asemakaavaa ja uutta kaavan pohjakarttaa tutkitaan pilottikunnissa ja kaupungeissa. Työssä käsitellään mm. seuraavia tutkimuskysymyksiä:

 • Millainen on tulevaisuuden tietomallipohjainen asemakaava?
  • Mitä tietoja ja tietojen välisiä yhteyksiä asemakaavan tietomallin tulisi sisältää
   tulevaisuudessa?
 • Miten tietomallipohjainen asemakaava visualisoidaan?
 • Miten uudessa tietomallipohjaisessa asemakaavassa huomioidaan tiedon elinkaari?
 • Miten kaavamuutos käsitellään tietomallissa?
 • Miten historiatieto määritetään osaksi tietomallia?
 • Millaisia laatuvaatimuksia tietomallipohjaiselle asemakaavalle tulee asettaa?
 • Millainen on tulevaisuuden asemakaavan älykäs pohjakartta?
 • Mikä on asemakaavan pohjakartan ja kaavoituksen lähtötietojen välinen suhde?
 • Miten kaavoituksen lähtötiedot saadaan tehokkaammin yhteiskäyttöön, jotta samoja
  selvityksiä tarvitse tuottaa useaan otteeseen?
 • Tarvitaanko tulevaisuudessa erillistä vahvistettavaa kaavan pohjakarttaa?
 • Miten valitut pilottikunnat tuovat asemakaavan tietomallin julkisesti saataville?
 • Minkälaisia kyvykkyyksiä / palveluita Paikkatietoalustaan tulee kehittää?
 • Miten digikaavoituksella voidaan sujuvoittaa ja tehostaa kaavoitukseen liittyvää
  hallinnollista valmistelua, vuorovaikutusta ja osallistumista?
 • Minkälaisia suoran osallistumisen mahdollisuuksia digikaavoitus mahdollistaa?
 •  Millaisia lainsäädäntö- tai asetusmuutostarpeita tulevaisuuden tietomallipohjainen
  asemakaava ja pohjakartta vaativat?
 • Mitkä ovat säästöt tai kustannukset uusille toimintatavoille?

Kuntapilotin teemat ja tutkimuskysymykset (pdf)

Toteutus ja toteuttajat

Ympäristöministeriö on kilpailuttanut Kuntapilotin toteuttajaksi Sitowisen, Trimblen, Symetrin ja AE Partnersin muodostama yrityskonsortion. Pilotointi tehdään yhdessä Lahden, Kuopion ja Tampereen kaupunkien sekä Kempeleen ja Inkoon kuntien kanssa.