Toteutuneen maankäytön tulevaisuuden tietopohja - TOMAATTI (TP7)

Työn tarkoituksena on tukea maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvää valtakunnallista kehitystyötä tuottamalla tietoa alueidenkäytön suunnittelun tarpeista sekä tuottamalla priorisoidusti ehdotuksia tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelun tietopohjasta. Alueidenkäytön suunnittelu tarkoittaa kaavahierarkian kaikkia tasoja, mutta eri kaavatasojen erilaiset tarpeet on otettava huomioon eritellen, missä prosessissa mitäkin tietoa tarvitaan.

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Työ on valmis ja sen loppuraportti on luettavissa alta.

Toteutuneen maankäytön tulevaisuuden tietopohja (PDF).

Aikataulu

Kesä 2018 - kevät 2019.

 

Tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Työn tavoitteena on antaa kuva realistisesta alueidenkäytön suunnittelun tietopohjasta lähitulevaisuudessa. Toimijakenttä on laaja ja monimuotoinen, ja sen myötä työvälineet ja –tavat vaihtelevat, mutta laadukas ja ajantasainen tieto toteutuneesta maankäytöstä on tärkeä lähtökohta kaikille maankäytön suunnittelijoille. Suomessa tarvitaan selkeää näkemystä digitaalisesta tulevaisuudesta, mutta myös siitä miten se oikeasti voidaan toteuttaa.

 

Hanke on kaksiosainen, osassa 1 selvitetään toteutuneen maankäytön tietoaineistojen käyttötarpeet ja osassa 2, miten käyttötarpeisiin voidaan vastata. Käyttötarpeiden selvittämiseen ja työn rajaukseen sisältyy paitsi maankäytön suunnittelun ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen konkreettisten käyttötapausten tunnistaminen, myös tietoaineistojen nykytilanteen kartoittaminen. Hankkeessa huomioidaan myös aiempien selvitysten tulokset. Tietoaineistojen kehitystarpeita ja puutteita pyritään selvittämään muun muassa asiantuntijatyöpajassa ja –haastatteluissa, joissa pyritään tuomaan esiin eri toimijoiden näkökulmia. Käyttö- ja kehitystarpeiden tunnistamisen kautta tuotetaan konkreettisia ehdotuksia tarpeellisten kehitysaskelten toteutukselle.

 

Lopputuotokset

 

Hankkeen lopputuloksena on:

  • Selvitys rakennetun ympäristön valtakunnallisten tietojen käyttötarpeista alueidenkäytön suunnittelussa ja siihen läheisesti liittyvissä toimissa
  • Ehdotukset uusien tietoaineistojen tai toimintatapojen kehittämisestä tai käyttöön saamisesta
  • Ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannan ja ennakoinnin kehittämisestä. Seurannan aineistojen tavoitteena on kuvata alueiden muuttumista siten, että tietoja voidaan hyödyntää kaavojen selvityksissä, vaikutusten arvioinneissa sekä tulevan kehityksen ennakoinnissa kaikilla kaavatasoilla.

Varsinaista yhdyskuntarakenteen seurannan ja ennakoinnin suunnitelmaa ei tässä työssä tehdä.

Toteutus ja toteuttajat

Työn toteuttaa Suomen ympäristökeskus yhteistyössä ympäristöministeriön, maanmittauslaitoksen ja muiden sidosryhmien kanssa.