Tulevaisuuden tietomallipohjaisten maakuntakaavojen rajapintaratkaisu (TP6)

Työpaketti tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Maakuntien paikkatietojärjestelmistä pystytään tuottamaan yhteisesti määriteltyä maakuntakaavojen tietomallien mukaista tietoa yhtenevillä rajapintaratkaisuilla.

Työpaketin valmistuttua maakuntien liitoille on laadittu ohjeistus maakuntakaavojen harmonisoiduista tietomallista, joka täyttää INSPIRE-velvoitteet. Lisäksi maakuntien liitot voivat käyttöönottaa yhteisten periaatteiden mukaiset käytänteet ko. tietomallien tuottamisesta ja ylläpidosta.

Työ on Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME) jatkotyö. Työstä voi lukea lisää täältä.

Aikataulu

01/2018-01/2019

Tavoitteet

Digitalisoidaan maakuntien tarvitsemia maankäyttöpäätöstietojen julkaisukäytänteitä yhteisellä pilottihankkeella. Tässä pilottihankkeessa määritellään, miten maakuntakaava-aineistot saadaan käyttöön yhtenäisessä muodossa. Hankkeessa toteutetaan INSPIRE:n mukaiset tietotuotteet ja rajapinnat sekä tarvittaessa kansalliset tuotteet ja palvelut.

Otetaan käyttöön keskitetty tai hajautettu julkaisuympäristö, joka voi tukeutua Paikkatietoalustassa toteutettaviin ratkaisuihin. Ratkaisut luodaan yhteistyössä kaikkien maakuntien liittojen (maakunnat) kanssa pohjautuen HAME-hankeessa luotuihin toimintamalleihin ja tietokantapohjaan. Maakuntien liitot ylläpitävät tuotantotietokantoja, joista tässä hankkeessa tuotetaan tarvittavat tietotuotteet ja palvelut.

Tutkimuskysymykset

Pilottihankkeessa toteutetaan seuraavia asioita ja haetaan kokemuksia niiden toimivuudesta:

 • Miten toteutetaan harmonisoitu maakuntakaavojen tietomalli pohjautuen jo HAME-hankkeessa saatuihin tuloksiin?
 • Miten historiatieto määritetään osaksi tietomallia?
 • Miten maakuntakaavan tietomallin tuki toteutetaan?
 • Voidaanko toteutuksissa hyödyntää avoimen lähdekoodin pohjaratkaisuja?
 • Miten maakuntakaavan tietomallin mukainen aineisto siirtyy paikkatietoalustaan?
 • Millä tavalla tutkitaan ja tarvittaessa kehitetään maakuntakaavan tietomallin yhteismitallista julkaisua pilottihankkeen aikana?
 • Miten varmistetaan maakuntakaavojen kansallisten tarpeiden riittävyys ja tietomallin kyvykkyys INSPIRE-velvoitteiden hoitamiseksi?

Toteutus

 • Määritellään ja toteutetaan maakunnille keskitetty tai hajautettu julkaisuympäristö.
 • Pilotoidaan ja otetaan käyttöön paikkatietoalustan palvelut, esim. muunnospalvelut INSPIRE-tietotuotteiden julkaisemiseen ja laadintaan.
 • Määritellään tarvittavat tietotuotteet huomioiden historiatieto.
 • Julkaisuprosessin kehittäminen ja käyttöönotto – tuotantotietokannasta jakelutietokantaan/skeemaan, ml. ainakin jakelutietokannan määrittely ja tarvittaessa skeeman määrittelyä.
 • Dokumentoidaan vastaavuudet INSPIRE PLU-skeeman tai kansallisen laajennuksen välillä.
 • Tuotetaan kansalliset kuvaustekniikkatiedostot INSPIRE:n ja kansallista käyttöä varten, jotta WMS-palveluiden osalta voidaan hyödyntää samaa kuvaustekniikkaa/visualisointia (SLD) käyttäen.
 • Peilataan INSPIRE:n ja kansallisten tarpeiden käyttötapaukset rajapinnoille. Lopputuloksena on tiedettävä, millaisia kyselyjä rajapinnoista pitää pystyä tekemään heti ja tulevaisuudessa. Esim. käyttäjähaastatteluin mm. metsäkeskuksen ja metsäsektorin toimijoita.
 • Laaditaan tarpeelliset kansalliset koodiluettelot ja rekisterit maakuntakaavatiedoille.
 • Rekisteri maakuntakaavoista ja niiden yksilöivistä tunnuksista (LinkedData).
 • Tuotetaan kaavadokumentit ja niille lisättävät yksilöivät tunnukset.
 • Tuotetaan kaavamääräykset ja niille tarvittavat tunnisteet/koodiluettelot.
 • Pilotoidaan pohjakartan ja muiden relevanttien maankäyttöpäätöstietojen integrointi tietotuotteisiin ja palveluihin.
 • Laaditaan selvitys maakuntakaavojen arkistointitarpeista ja –tavoista.

Lopputuote

Maakuntiin on toteutettu maakuntakaavojen avoimet rajapintatoiminnallisuudet ja niitä täydentävät muut palvelut, joilla yhteentoimivuus paikkatietoalustaan saavutetaan maakuntakaavan tietomallin osalta kaikissa maakunnissa.

Toteuttajat

Maakuntien liitot, SYKE, konsulttiyritykset, YM, MML