Hyppää pääsisältöön

Selvitys kaavan pohjakartasta

Työssä tuotetaan ehdotus tietomallipohjaisen kaavan pohjakartan tietosisällöstä ja toimintamallista sen tuottamiseksi.

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Selvitys on valmistunut ja sen loppuraportti on luettavissa täältä

Aikataulu

10/2019 - 12/2019

Tavoitteet

Työn tavoitteena on arvioida aiemmin muodostettujen ehdotusten  toteuttamiskelpoisuutta ja tuottaa jalostettu ehdotus kaavan pohjakartan sisällöstä, tuottamisesta, laadunhallinnasta, jakamisesta sekä vastuista tulevaisuudessa. Ehdotusta verrataan nykykäytäntöön analysoimalla hyötyjä ja haittoja vaihtoehtojen välillä. Työ tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. 

Tutkimuskysymykset

  • Mikä on aiemmin muodostettujen ehdotusten toimintamallien toteuttamiskelpoisuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
  • Miten kaavan pohjakartan sisältö tulisi tuottaa ja jakaa tulevaisuudessa (toimintamalli)? Mitkä ovat eri toimijoiden vastuut?
  • Miten pohjakartan tietosisällön laadunhallinta tulisi tuottaa?
  • Miten ja millä instrumentillä pohjakartasta tulisi säätää/ohjeistaa tulevaisuudessa?
  • Ehdotetun toimintatavan hyödyt ja kustannukset suhteessa nykyiseen toimintatapaan?
  • Mitä toimenpiteitä ehdotetun toimintamallin toteuttaminen edellyttää ja mitä siirtymävaiheita sen käyttöönottoon tarvitaan?

Toteutus ja toteuttajat

Ympäristöministeriö on kilpailuttanut FCG suunnittelu- ja tekniikka Oy:n tekemään selvityksen.

Lopputuotteet

Työn lopputuloksena on selvitys, jossa on vastattu esitettyihin tutkimuskysymyksiin sekä esitetty perustellut jatkotoimenpide-ehdotukset ehdotetun toimintatavan toteuttamiseksi.