Rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuuri (TP2)

Tietoarkkitehtuurityö luo kivijalan Suomen rakennetun ympäristön suunnittelulle ja kehittämiselle. Kartoitus tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.

Työtä koordinoi KIRAdigi ja sitä tehdään kärkihankeyhteistyönä. 

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin luonnos on nyt kommentoitavana. Dokumentin tarkoituksena on esittää rakennetun ympäristön tietojen käytön osalta nyky- ja tavoitetila yhdistäen eri tahoilla jo tehtyjä selvityksiä, raportteja ja analyyseja kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tarkoituksena on esittää kootusti, miten rakennetun ympäristön tietoja käytetään tai voitaisiin käyttää erilaisissa käyttöyhteyksissä, esimerkiksi maankäytön, rakentamisen, vesi- tai maa-alueiden käytön tai ympäristönsuojelun palvelujen tuottamiseksi yli hallinnonalojen ja hankkeiden.

Dokumenttiin pääsee tutustumaan täällä.

Aikataulu

04/2017-12/2019

Tavoitteet

Työssä muodostetaan käsitys nykyisestä ja tulevasta rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuurista ylätasolla sekä tunnistetaan keskeiset yhteentoimivuutta tukevat ydintiedot, jotta tietojen yhteentoimivuus saavutetaan tila- ja huoneisto tasolta aina kunnan, maakunnan ja valtion tasolle asti.

Työtä tehdään yhteistyössä ASREKin (tilat, huoneistot, asunnot ja rakennukset), KIRA-digin (rakennukset ja kiinteistöt) ja Paikkatietoalusta-hankkeen (rakennukset, kaavoitus, luvat, osoitteet)kanssa. Digikärkihankkeiden kanssa muodostetaan yhteinen näkemys:

  1. rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuurin päälinjojen nykytilasta
  2. tulevaisuuden rakennetun ympäristön tiedon toimintamallin tai -mallien päälinjoista
  3. tulevaisuuden suunnitteluympäristössä tarvittavista maankäyttöpäätöstiedoista ja tiedontuottajien vastuista
  4. tulevaisuuden suunnitteluympäristössä tarvittavista keskeisistä semanttisen yhteentoimivuuden mahdollistavista yhteisistä käsitteistä ja tunnisteista
  5. tulevaisuuden suunnitteluympäristön prosesseissa tarvittavan tiedon tarkkuustasosta.

Tutkimuskysymykset

Työpaketissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Millainen rakennetun ympäristön tietoarkkitehtuurin nykytila on ja millainen sen tulisi olla tulevaisuudessa?
  • Mitkä ovat rakennetun ympäristön tiedon hallinnan yhteiset prosessit, palvelut, käsitteet, tietomallit ja rajapinnat?
  • Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuus saavutetaan käsite- ja tietoryhmätasolla?
  • Millä tavalla digitaaliset maankäyttötiedot saatetaan avoimeen käyttöön ja osaksi rakennetunympäristön tiedon kokonaisuutta?
  • Millainen on tulevaisuuden rakennetun ympäristön yhteinen tiedon hallinta?

Lopputuotteet

Kuvaus nykyisestä ja tulevasta rakennetun ympäristön tietoarkkitehtuurista ylätasolla.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan periaatetaso ja rakennetun ympäristön toiminta-arkkitehtuurin toiminnot ja prosessit on kuvattu aina tila- ja huoneistotasolta kaava- ja kuntatasolle.

Toteuttajat

Hanketta toteuttaa Siili Solutions Oy.

Sidosryhmät

Suomen rakennetun ympäristön toimijat, RAKLI, Rakennustieto, tutkimuslaitokset, julkisen hallinnon organisaatiot, Suomen maakunnat ja kaupungit, kärkihankkeet (KaPA, Arkisto, Talous, MyData, YTI).