Maaperän rakennettavuusmallin laadinta

Osana kuntapilottia toteutettiin erillinen Maaperän rakennettavuusmallin laadinta –hanke. Työn tavoitteena oli soveltaa ja jatkokehittää MAKU-digi -kokeiluhankkeessa kehitettyä menetelmää ja tuottaa kokemuksia sen käytettävyydestä kuntakaavoituksessa. 

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Työ on valmis ja sen loppuraportti on luettavissa alta.

Maaperän rakennettavuusmallin laadinta (PDF)

Liite 1. Ota kantaa rakennettavuusmalli -kysymykset (PDF)

Aikataulu

Syksy 2018 - Kesä 2019

Tavoitteet

Nykytilan haasteeksi on tunnistettu se, että maaperän rakennettavuuden esittämisen tavat vaihtelevat kunnissa ja kaupungeissa, jolloin rakennettavuuden hahmottaminen erilaisten esitystapojen vuoksi on usein haastavaa. Rakennettavuusluokittelu, mikäli sellainen on laadittu, on harvoin vakioitu. 

Tavoitetilassa rakennettavuusmalli ja –kartta tarjoaisivat standardin lähtökohdan kaavan perustamiskustannusten arviointiin ja optimointiin, mikä mahdollistaisi myös erilaisten laskentaohjelmien kehittämisen. Tavoitteena on, että rakennettavuuskartta perustuisi standardiin luokitukseen, joka helpottaisi karkean kustannusarvion laatimista alueen perustamiskustannuksille sekä eri alueiden vertailua toisiinsa.

Tutkimuskysymykset

  • Onko rakennettavuuskartta ja siihen liittyvä maaperämalli hyödyllinen asemakaavan lähtötietoaineistona?
  • Onko maaperän rakennettavuuden standardiluokitus tarpeellinen asemakaavatasolla? Luokitus on esitetty täällä: http://makudigi.fi/rakennettavuusmalli/
  • MAKU-digi-hankkeessa rakennettavuuskartta toteutettiin rasterianalyysillä. Rasteri-analyysi valittiin menetelmäksi, koska haluttiin helpottaa yksittäisille kaavakohteille suoritettavia laskentaoperaatioita. Onko rasterianalyysille vaihtoehtoista menetelmää?
  • Miten digitaalinen rakennettavuuskartta ja maaperämalli saadaan tehokkaaseen yhteiseen käyttöön kaavan lähtötietona?

Toteutus ja toteuttajat

Työn toteuttaa Ramboll Oy.