Lainsäädäntö (TP5)

Työpaketti tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Siinä otetaan huomioon tiedonhallinnon lainsäädännön kehittämislinjaukset (VM julkaisu 37/2017) ja selvitetään, mikä on tietohallintolain nojalla annettavien asetusten rooli suhteessa sektorisääntelyyn.

Työpaketissa kirjataan ja analysoidaan maankäyttöpäätöstiedot-hankkeen lainsäädäntöä koskevat kehittämisehdotukset.

Aikataulu

09/2017-12/2019

Tavoitteet

Keskeistä on, että tulevaisuuden maankäyttöpäätöstiedot voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla saattaa osaksi julkisen hallinnon tietopalvelukokonaisuutta.

Hankkeessa otetaan huomioon meneillään olevat muut lainsäädännön uudistamishankkeet. Hankkeessa muodostettua listausta maankäyttöpäätöstiedoista on muun muassa peilattava parhaillaan uudistuksen alla olevaan maankäytön suunnittelujärjestelmään.

Hankkeessa selvitetään säädöspohjan tarve maankäytön ja rakennetun ympäristön prosessien ja tietojen yhteentoimivuudelle. Säädöstarve riippuu siitä, mitä poliittisia linjauksia tehdään yhteentoimivuuden varmistamiseksi esimerkiksi paikkatietopoliittisessa selonteossa ja koko hankkeen osalta. Iso kysymys lainsäädäntötarpeiden näkökulmasta on, onko järjestelmä mahdollistava, vai halutaanko tietojen toimittajille lakisääteisiä velvoitteita tiedon tuotantoon tietyllä tavalla. Tietohallintolainsäädännön uudistus ja siinä valitut näitä linjauksia koskevat ratkaisut vaikuttavat tämänkin hankkeen tavoitteisiin, sillä yhteentoimivuutta yli sektorirajojen ei voida tarkastella tai muuttaa vain yhden sektorin sisällä.

Työpaketissa selvitetään ja tarvittaessa käynnistetään tarvittavia oman toimialan digitalisaatioon tähtääviä lainsäädäntöhankkeita maankäytön suunnittelun ja toteuttamisen sekä luvituksen osalta. Lisäksi voidaan tuoda esille kehittämistarpeita muun lainsäädännön alalle. Koko hankkeessa on tarpeen selvittää, mitä päätöksiin liittyviä tietoja ja minkä tasoisesti tiedot viedään yhteiskäyttöön modulaarisen Paikkatietoalusta- ja Suomi.fi- palveluiden avulla digitaalisessa muodossa. Lainsäädäntö-työpaketissa on tarpeen selvittää, onko tiedon yhteiskäyttöön saattamisen velvollisuudesta säädettävä lainsäädännössä ja mitä tietoja (sisältö, taso) velvollisuus koskisi. Tätä varten on oltava tiedossa, mitkä maankäyttöpäätökset ovat hankkeessa mukana ja minkä ministeriöiden vastuulla ne ovat. Muiden ministeriöiden kanssa järjestetään tarvittava yhteistyö poikkihallinnollisien aiheiden ympärille.

Asiakaslähtöiset ratkaisut ovat kehittämisen yksi lähtökohta. Tätä tukevat myös digitalisaatiossa noudatettavat julkishallinnon kehittämisen digiperiaatteet.

Kaavio lainsäädäntöhankkeen etenemisestä.

 

Tutkimuskysymykset

Työpaketissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisia lainsäädännön muutoksia digitalisaatio edellyttää maankäytön suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja tietojen ylläpitoon?
 • Millaisia lainsäädännön muutoksia digitalisaatio edellyttää eri luvituksen prosesseihin?
 • Mihin lakeihin maankäyttöpäätösten digitalisaatio aiheuttaisi muutoksia? Mm. maankäyttö- ja rakennuslaki ja muut projektin aikana tunnistetut lait.
 • Miten yhteentoimivuutta voidaan edistää tietohallintolain mahdollistamilla toimialan ministeriön asetuksilla tai mahdollisella tietohallintolain uudistuksen myötä käyttöön otettavalla mekanismilla?
 • Millaiset ovat ne työtavat, joiden mukana muissa työpaketeissa tunnistetut lainsäädännön muutostarpeet kulkeutuvat työpaketin valmisteluun?

Toteutus

Ympäristöministeriö tekee työpaketin virkatyönä vuorovaikutteisesti muiden ministeriöiden, viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Toteutussuunnitelma ja toteutuksen organisointi ja aikataulutus ovat kytköksissä muiden työpakettien etenemiseen, sillä tarvittavia lainsäädäntömuutoksia voidaan hahmottaa vasta, kun varsinaiset sisällölliset tavoitteet digitalisaation käyttöönotolle ovat tarkentuneet hankkeen muissa työpaketeissa ja muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista koskevassa hankkeessa. Tästä syystä varsinaiset konkreettiset muutosehdotukset painottuvat koko hankkeen loppuvaiheeseen.

Lopputuotteet

Selvitys siitä, millaisiin lainsäädännöllisiin muutoksiin tulevaisuuden säädösvalmistelussa tulisi varautua. Lisäksi selvityksessä tuodaan esille, mitkä ovat digitalisaation tuomat mahdollisuudet lainsäädännön uudistuksissa maankäyttöpäätöstietojen osalta.

Selvitys siitä, miten tietohallintolain asetuksia voidaan toimialalle asettaa. Tässä on otettava huomioon meneillään oleva tietohallintolain uudistus.

Toteuttajat

Ympäristöministeriö, muut ministeriöt ja viranomaiset, sidosryhmät, konsulttiyritykset, tutkimuslaitokset

Ajankohtaista - työpaketin käynnissä olevat hankkeet (osittain yhteistyössä KIRA-digi-hankkeen kanssa):

Yhteentoimivuuden edistäminen

 • Tietohallintolain ja sektorilakien roolijako yhteentoimivuus-tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Kartoitus ja mahdollisen hankinnan valmistelu. Arvioitu valmistumisaika vuonna 2018.

Digitalisaation lainsäädäntöesteet ja -mahdollisuudet

 • Ota kantaa ja ilmoita lainsäädännön karikoista -palautekanava (www.otakantaa.fi, hakusana kiradigi) on jatkuvasti käytössä. Saadun palautteen keruu, luokittelu ja analysointi vuoden 2018 aikana.
 • Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiohankkeiden "service desk"-palvelun avulla kartoitetaan digitalisaation lainsäädäntöesteitä suoraan yrityksiltä ja yhteisöiltä, jotka digitalisoivat toimintaansa ja palveluitaan. Palvelun hankinta 10/2017, jatkuvaa toimintaa vuoden 2018 loppuun asti. Tietojen analysointi ja asiakaspalautteen kerääminen vuoden 2018 loppuun.
 • Selvitys rakennettua ympäristöä koskevan tiedon tekijänoikeuksista. Teetetty gradu-työnä ja työ on luettavissa täältä..
 • Selvitys ja seminaari henkilötietojen suojan merkityksestä avoimissa paikkatietopalveluissa. Selvitys on luettavissa täältä.
 • Digitalisaatio säädöstyössä - ministeriön sisäinen painopistealue vuonna 2018. Hahmotellaan ympäristöllisten päätösten sähköisen hallintomenettelyn "pohjamalli". Kehittämistyötä tehdään uudella tavalla yli osastorajojen. Säädösten vaikutusarviointia tehostetaan muun muassa lisäämällä yhteistyötä digitalisaatiota toteuttavien tilaajien ja toimittajien (IT-talojen) kanssa. Painopisteenä on ymmärtää, miten säädökset näkyvät digitaalisissa ratkaisuissa, mitä muutostarpeita tietojärjestelmiin säädösmuutokset laukaisevat ja millaisia vaikutus- ja kustannusketjuja niihin liittyy.

Sidosryhmät

KIRA-foorumi, kunnan paikkatiedon yhteistyöryhmä, Building Smart Finland, tutkimuslaitokset, julkisen hallinnon organisaatiot, maakunnat ja kunnat, kärkihankkeet (KaPA, Arkisto, Talous, MyData, YTI, KIRA-digi).