Kaavojen digitoinnin selvitys

Maankäyttöpäätökset-hankeessa on toteutettu asiantuntijaselvitys, jonka tavoitteena on muodostaa käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeesta ja keinoista toteuttaa digitointia kustannustehokkaimmalla tavalla.

Tulevaisuudessa tavoitetilana on saada kaikki voimassaolevat maankäyttöpäätöstiedot digitaalisena rakenteellisena tai linkitettynä tietona yhteiskunnan ja viranomaisten käyttöön. Tämä edellyttäisi, että nykyisin pääosin ei-rakenteellisena tietona olevat kaavatiedot digitalisoidaan rakenteelliseksi tiedoksi. Tämä tarkoittaisi yhtenäisen tietomallin mukaisia tietoaineistoja. Käytännössä laajin työ koskisi sitä, että vanhat, lainvoimaiset asemakaavat digitoidaan yhtenäisellä tavalla. 

Selvitys on jaettu kahteen osaan, joista osa kaksi on optio. Ensimmäisessä osassa muodostetaan käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin nykytilanteesta ja tarpeesta, sekä arvio digitoinnin hyödyistä, haasteista ja kustannuksista. Ensimmäisen vaiheen löydösten perustella tehdään päätös toisen vaiheen toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä. Toisessa vaiheessa toteutetaan tekniset ohjeistukset ja määrittelyt kaavojen digitoinnin prosessille.

Selvityksen loppuraportti on luettavissa täällä

Digitoinnin tekninen ohjeistus

Kunnille tehdyn kyselyn tulokset

Muille toimijoille tehdyn kyselyn tulokset

Hankkeen välituloksia esiteltiin webinaarissa 17.10., joka on katseltavissa alta.

 

Aikataulu

08/2018-12/2018

Tavoitteet

Tämä hankinnan tavoitteena on muodostaa käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeesta ja keinoista toteuttaa digitointia kustannustehokkaimmalla tavalla. Lisäksi tarkastellaan ja tehdään ehdotus digitoinnin lainsäädännön ohjaustarpeista ja keinoista.

Tutkimuskysymykset

 • Miltä osin kaavojen digitointi on teknisesti mahdollista?
  • Tarvitaanko digitoinnille yhteistä ohjeistusta?
  • Miten eri lainsäädäntöjen aikana tuotetut kaavat yhteismitallistetaan digitoinnissa?
 • Onko georeferoimattomien kaava-aineistojen digiointi mahdollista muuta kuin ulkorajan osalta?
  • Jos kaavaelementtien digitointi on mahdollista, mitkä elementit kaavoista tulisi digitoida?
  • Mitkä ovat eri tahojen tarpeet digitoidulle kaavatiedolle (kunnat, MML, SYKE, yksityiset toimijat…)?
 • Tulisiko myös sanalliset määräykset muuntaa samassa prosessissa kokonaan digitaalisiksi?
 • Mitkä olisivat kaavojen digitoinnin hyödyt? Entä kustannukset?
 • Tarvitaanko lainsäädäntöä ja suosituksia ohjaamaan digitointia?
 • Olisiko digitointi olisi mahdollista teknisesti automatisoida joltain osin?
 • Miten suhtaudutaan kaavoissa mahdollisesti lainvoimaisissa kaavoissa oleviin virheisiin, kun niitä digitoidaan?
 • Miten asemakaavojen kuvaustekniikka ratkaistaan?

Lopputuotteet

 • Raportti, jossa esitetään perusteltu näkemys siitä, miten asemakaavojen digitointia tulisi tehdä Suomessa ja onko kansallisen ohjeistuksen luominen digitoinnille tarpeellista
 • Kustannus-hyötyanalyysi kaavojen digitoinnista.
  • Analyysin pitää myös ottaa huomioon mitä vaikutuksia sillä on, jos digitointia ei tehdä yhtenäisellä tavalla.
 • Kaavojen digitoinnin tekninen ohjeistus
 • Ehdotus tietomallista, jonka mukaan kaavojen digitointia tehtäisiin
 • Ehdotus digitoitujen kaavojen kuvaustyylistä (esim. SLD-kuvauskielellä)
 • Ehdotus lainsäädännön ohjauksesta tai suosituksista 

Toteuttajat

Ramboll Oy ja Ubigu. Hanke toteutetaan ympäristöministeriön rahoituksella.