Työpaketit

Maankäyttöpäätökset-hanke toteutetaan työpaketeissa. Työpaketit ovat joko toimenpiteitä määritteleviä tai niitä toteuttavia. Työpaketit kytkeytyvät toisiinsa ja niiden toteutus ajoittuu limittäin.

Nykytilakartoitus (TP1)

Maankäyttöpäätösten nykytilaa tutkitaan neljän toisiaan tukevan erillisen selvityksen avulla. Selvitysten tavoitteena on luoda tietopohjaa nykytilasta neljästä eri näkökulmasta.

Rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuuri (TP2)

Tietoarkkitehtuurityö luo kivijalan Suomen rakennetun ympäristön suunnittelulle ja kehittämiselle. Kartoitus tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Työ tehdään yhteistyössä KIRA-digin kanssa.

Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä (TP3)

Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää tutkitaan neljän erillisen, toisiaan tukevan osahankkeen avulla. Osahankkeiden tavoitteena on luoda tietopohjaa tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä neljästä eri näkökulmasta.

Paikkatietoalustan toiminnallisuudet (TP4)

Maankäyttöpäätöstietojen vähimmäisvaatimukset paikkatietoalustalle määritellään, jotta maankäyttöpäätöstiedot voidaan saattaa tarpeellisten palveluiden kautta saataville. Paikkatietoalustan palvelut ovat peruspalveluita ja lisäarvoa tuottavat palvelut tuotetaan yritysten toimesta.

Lainsäädäntö (TP5)

Työpaketti tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta huomioimaan miten tietohallintolain asetuksia voidaan toimialalle asettaa. Työpaketti kirjaa, mitkä ovat digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja tarvittavat muutokset tulevaisuuden säädösvalmisteluun maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa maankäyttöpäätöstietojen osalta.

Tietomallipohjaisten maakuntakaavojen rajapintaratkaisu (TP6)

Työn tavoitteena on, että maakuntien paikkatietojärjestelmistä pystytään tuottamaan yhteisesti määriteltyä maakuntakaavojen tietomallien mukaista tietoa yhtenevillä rajapintaratkaisuilla.

Toteutuneen maankäytön tulevaisuuden tietopohja (TP7)

Työn tarkoituksena on tukea maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvää valtakunnallista kehi-tystyötä tuottamalla tietoa alueidenkäytön suunnittelun tarpeista sekä tuottamalla priorisoidusti ehdotuksia tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelun tietopohjasta.

Kaavojen digitoinnin selvitys

Maankäyttöpäätökset-hankeessa toteutetaan asiantuntijaselvitys, jonka tavoitteena on muodostaa käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeesta ja keinoista toteuttaa digitointia kustannustehokkaimmalla tavalla. Lisäksi tarkastellaan ja tehdään ehdotus digitoinnin lainsäädännön ohjaustarpeista ja keinoista.

Selvitys kaavan pohjakartasta

Työssä tuotetaan ehdotus tietomallipohjaisen kaavan pohjakartan tietosisällöstä ja toimintamallista sen tuottamiseksi.

Kaavojen arkistoinnin selvitys

Kaavojen arkistoinnin selvityksessä kootaan yhteen tieto kaavoitustoimen arkistoinnin normipohjasta ja nykytilasta sekä selvitetään perusteet tietomal

Tietomallipohjaisen kaavan versionhallinta ja validointi

Työssä arvioidaan kansallisten kaavatietojen versionhallinnan ja validoinnin hyötyjä ja haasteita sekä muodostetaan näkemys Kuntapilotti-hankkeessa la