Maankäyttöpäätökset-osahanke

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa kehitetään menettelyjä kaavoitusjärjestelmän digitalisoimiseksi. Hanke on osa laajempaa Paikkatietoalusta-hanketta. Maankäyttöpäätökset-hanke kytkeytyy keskeisesti ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. Hanketta koordinoi ympäristöministeriö, ja sitä toteutetaan yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa.

Hankkeessa tuotetaan muun muassa määritelmä tietomallipohjaiselle asemakaavalle ja rajapintajakelulle sekä tutkitaan erilaisten digitaalisten lähtötietoaineistojen käyttömahdollisuuksia digikaavan laatimisessa. Tavoitteena on, että jatkossa eri kuntien kaavatiedot ovat olennaiselta tietosisällöltään ja formaatiltaan yhteneviä ja ne saa helposti käyttöön yhteisen jakelukanavan kautta. 

Hankkeen etenemistä ja tuloksia voi seurata parhaiten työpakettien kautta. Suunnittelujärjestelmän digitalisointia edistetään myös rinnan toteutettavassa Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset-hankkeessa, jonka tulokset löytyvät ympäristöministeriön sivuilta.

Digikaavoituksen hyödyt (pdf)

Lähtökohdat

Maankäytönpäätöstiedoilla on keskeinen merkitys monissa yhteiskunnan prosesseissa, mm. maapolitiikka-, rakentamis-, lupa- ja valvontaprosesseissa. Koska kaavoituksella on suora vaikutus erityisesti rakentamiseen ja kiinteistöjen arvoon sekä ympäristöön ja luontoon, tärkeimmät maankäyttöä koskevat tiedot liittyvät kaavoihin ja niiden tietosisältöihin.

Nykyisin maankäyttöä koskeva tieto tuotetaan ja ylläpidetään monin eri tavoin kunnissa ja maakunnissa. Suuri osa tästä tiedosta on siiloutunut eri toimijoiden välille, eikä tietoa voida hyödyntää yhteisesti sähköisessä muodossa, mikä johtaa paikoin päällekkäiseen työhön. 

Alueidenkäytön digitalisaation esteenä on erityisesti se, että eri toimijoiden tuottamat maankäyttöpäätöstiedot eivät ole helposti saatavilla yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa. 

Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa sovelletaan Rakennetun ympäristön digitalisaation periaatteita tulosten arviointikehikkona. 

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

Tavoitteet

Maankäyttöpäätökset-hankkeen tavoitteena on edistää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatiota, joka tukee myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Tavoitteena on:

  • Harmonisoida ja koota hajallaan olevat tiedot
  • Edistää uusia, maankäyttöpäätöksiä hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia
  • Pilotoida asemakaavan tietomallia, kaavan uutta pohjakarttakonseptia ja kaavoituksen uusia digitaalisia lähötietoja
  • Määritellä yhteiset tietorakenteet tulevaisuuden maankäyttöpäätöksille
  • Auttaa kuntia INSPIRE-velvoitteiden toimeenpanossa
  • Määritellä tiedon ja jakelurajapintojen hallinnointiperiaatteet
  • Luoda kansainvälisten standardien mukaiset kriteerit maankäyttöpäätöstiedoille
  • Luoda kustannustehokas yhteistyömalli tiedon jakamiseen ja viemiseen osaksi Suomen paikkatietovarantoa ja Suomi.fi-palveluita
  • Varmistaa, että tietojärjestelmät täyttävät rakenteellisen tiedon, avoimen datan ja yhteentoimivuuden vaatimukset: kaavojen ja päätöstietojen tietosisällön semanttinen vakiointi ja avoimet koneluettavat rajapinnat

Hankkeen tavoitetaso

Interaktiivinen versio ylläolevasta kuvasta, jonka kautta pääset tarkemmin tutustumaan tavoitetason yksityiskohtiin (pdf)

Toteutussuunnitelma ja liitteet

Lisätietoja

Sakari Jäppinen, projektipäällikkö, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, etunimi.sukunimi@ym.fi

Satu Taskinen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, etunimi.sukunimi@ym.fi