Maankäyttöpäätökset-osahanke

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa kehitetään menettelyjä kaavoitusjärjestelmän digitalisoimiseksi. Hanke on osa laajempaa Paikkatietoalusta-hanketta. Maankäyttöpäätökset-hanke kytkeytyy keskeisesti ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. Hanketta koordinoi ympäristöministeriö, ja sitä toteutetaan yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa.

Hankkeessa tuotetaan muun muassa määritelmä tietomallipohjaiselle asemakaavalle ja rajapintajakelulle sekä tutkitaan erilaisten digitaalisten lähtötietoaineistojen käyttömahdollisuuksia digikaavan laatimisessa. Tavoitteena on, että jatkossa eri kuntien kaavatiedot ovat olennaiselta tietosisällöltään ja formaatiltaan yhteneviä ja ne saa helposti käyttöön yhteisen jakelukanavan kautta. 

Maankäyttöpäätökset-hanke tukee ja kannustaa kuntia ja kaavakonsultteja uusien työmenetelmien käyttöönotossa. Ohjelmistotaloja tuetaan kaavoitussovellusten muuttamisessa tuottamaan ja käyttämään kansallisesti yhtenäisen tietorakenteen mukaista kaavatietoa. 

Kohti tulevaisuuden digikaavaa: Hankkeen tilannekatsaus syksyllä 2018

Maankäyttöpäätösten esittely (pdf)

Hankkeen lähtökohdat

Maankäytönpäätöstiedoilla on keskeinen merkitys monissa yhteiskunnan prosesseissa, mm. maapolitiikka-, rakentamis-, lupa- ja valvontaprosesseissa. Koska kaavoituksella on suora vaikutus erityisesti rakentamiseen ja kiinteistöjen arvoon sekä ympäristöön ja luontoon, tärkeimmät maankäyttöä koskevat tiedot liittyvät kaavoihin ja niiden tietosisältöihin.

Nykyisin maankäyttöä koskeva tieto tuotetaan ja ylläpidetään monin eri tavoin kunnissa ja maakunnissa. Suuri osa tästä tiedosta on siiloutunut eri toimijoiden välille, eikä tietoa voida hyödyntää yhteisesti sähköisessä muodossa. Lisäksi tehdään paikoin päällekkäistä työtä, mikä hukkaa resursseja ja verovaroja.

Alueidenkäytön digitalisaation esteenä on se, että suurin osa kuntien tuottamasta maankäyttöpäätöstiedosta ei ole helposti saatavilla koneluettavassa standardissa muodossa.

Maakuntien tuottama maankäyttötieto on osin yhteneväistä ja muissa prosesseissa hyödynnettävissä. Tietoa ei kuitenkaan voida sujuvasti käyttää muiden tietojen kanssa tai muissa prosesseissa. Tiedon muuntaminen käyttöön vaatii paljon käsityötä.

Hallitus on linjannut digitalisoinnin periaatteet, joita sovelletaan uudistettaessa julkisia palveluita. Nämä periaatteet on sovitettu kiinteistö- ja rakentamisalalle KIRA-digi-kärkihankkeessa ja hankkeen toimijat (kiinteistö- ja rakentamisala, kunnat ja valtio) ovat hyväksyneet periaatteet alan kehittämisen lähtökohdaksi.

Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa sovelletaan Rakennetun ympäristön digitalisaation periaatteita tulosten arviointikehikkona. 

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

Tavoitteet

Maankäyttöpäätökset-hankkeen tavoitteena on edistää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatiota, joka tukee myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.

  • Harmonisoida ja koota hajallaan olevat tiedot
  • Edistää uusia, maankäyttöpäätöksiä hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia
  • Pilotoida asemakaavan tietomallia, kaavan uutta pohjakarttakonseptia ja kaavoituksen uusia digitaalisia lähötietoja
  • Määritellä yhteiset tietorakenteet tulevaisuuden maankäyttöpäätöksille
  • Auttaa kuntia INSPIRE-velvoitteiden toimeenpanossa
  • Määritellä tiedon ja jakelurajapintojen hallinnointiperiaatteet
  • Luoda kansainvälisten standardien mukaiset kriteerit maankäyttöpäätöstiedoille
  • Luoda kustannustehokas yhteistyömalli tiedon jakamiseen ja viemiseen osaksi Suomen paikkatietovarantoa ja Suomi.fi-palveluita
  • Varmistaa, että tietojärjestelmät täyttävät rakenteellisen tiedon, avoimen datan ja yhteentoimivuuden vaatimukset: kaavojen ja päätöstietojen tietosisällön semanttinen vakiointi ja avoimet koneluettavat rajapinnat

Hankkeen tavoitetaso

Interaktiivinen versio ylläolevasta kuvasta, jonka kautta pääset tarkemmin tutustumaan tavoitetason yksityiskohtiin (pdf) (Jos kuva ei näy selaimessa oikein, klikkaa hiiren oikealla painikkeella, lataa tiedosto ja avaa pdf.)

Toteutussuunnitelma ja liitteet

Lisätietoja

Sakari Jäppinen, projektipäällikkö, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, etunimi.sukunimi@ym.fi

Satu Taskinen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, etunimi.sukunimi@ym.fi