Kuntapilotointi

Pilottikunnat on pyritty valitsemaan sitten, että ne edustavat monipuolisesti eri kokoisia kaupunkeja ja kuntia tyypillisine erityispiirteineen. Kunkin kunnan kanssa pilotoidaan valittuja Paikkatietoalustan tukipalveluja. Erityisesti huomioidaan pilottikuntien erilaiset valmiudet käyttöönottaa uusia toimintatapoja, pilotoinnissa saavutettavien havaintojen yleistettävyys, kuntien tietojärjestelmäratkaisut, käytetyt kaavaohjelmat ja kaavoituksen toimintatavat sekä kuntakohtaiset erityiskysymykset ja niiden sovellettavuus laajemmin.

Valitut pilottikunnat ovat Kempele, Tampere, Kuopio, Lahti ja Inkoo. Kuntapilotointeja toteutetaan erityisesti hankkeen toisessa vaiheessa loppuvuodesta 2018 sekä alkuvuodesta 2019. Tuloksia julkaistaan tällä sivulla pilotointien edetessä ja pyydetään sidosryhmiä sparraamaan pilottilaisia.

Pilottiprojektissa toteutetaan esimerkiksi seuraavia käyttötapauksia.

1. Asemakaavan vireilletulo

  •  Kaavan ulkoraja ja siihen liittyvät tiedot julkaistaan Paikkatietoalustaan

2. Asemakaavan luonnoksen tai ehdotuksen nähtäville asettaminen sähköisessä muodossa

3. Asemakaavan hyväksyminen

  • Kaikki kaavan tiedot julkaistaan Paikkatietoalustaan
  • Asemakaavan laadun automaattinen tarkastus Paikkatietoalustassa koneluettavuuden varmistamiseksi

4. Asemakaavamuutoksen hyväksyminen

  • Voimassa olevan asemakaavan tiedot viedään Paikkatietoalustaan
  • Kaavamuutoksen tiedot ja muuttuneet alueet päivitetään Paikkatietoalus-taan
  • Kaavamuutoksen laadun automaattinen tarkastus Paikkatietoalustassa

5. Uudenlaisten tietojen käyttäminen kaavoituksen lähtötietona

  • Pistepilvidata yhtenä lähtötietona

6. Ajantasakaavan / jatkuvasti päivittyvän kaavavarannon kokoaminen

  • Pilottihankkeessa kehitetään menettely harmonisoidussa muodossa olevan ajantasa-asemakaavan kokoamiseen digitalisoiduista asemakaavoista ja päivittämiseen kaavamuutosten tai uusien kaavojen yhteydessä

Hankkeen aikana pilottilaiset yhdessä sidosryhmien kanssa haastavat nykykäytäntöjä, raportoivat toimimattomista prosessin vaiheista ja antavat ehdotuksia uusiksi toimintatavoiksi.

Kuntapilotti-hankkeen määrittelemä asemakaavan tietomalli ja kaavoitusprosessi ovat viiden kunnan testattavana. Haastattelutyöpajat toivat esille monipuolisesti kysymyksiä mallin toimivuudesta tositilanteissa.

Tietomallipohjainen kaavaprosessi testissä

12.11.2018