Tietomallipohjainen kaavaprosessi tositestissä pilottikunnissa

12.11.2018

Kuntapilotti-hankkeen määrittelemä asemakaavan tietomalli ja kaavoitusprosessi ovat viiden kunnan testattavana. Haastattelutyöpajat toivat esille monipuolisesti kysymyksiä mallin toimivuudesta tositilanteissa.

Kuntapilotti järjesti syksyllä 2018 haastattelumuotoiset työpajat hankkeen viidessä pilottikunnassa, jotka ovat Inkoo, Kempele, Kuopio, Lahti ja Tampere.

Kuntatapaamisissa tarkasteltavia kokonaisuuksia olivat kaavaprosessi, asemakaavan lähtötiedot, tietomalli ja mainittuihin liittyvät prosessit.

Kaavaprosessi

Ehdotettua kaavaprosessia kunnat pitivät toimivana.

Kaava-aineiston julkistus valtakunnallisesti yhtenäisessä muodossa koontipalveluun herätti keskustelua.

Pilottikunnat esittivät, että kaavaa olisi voitava tarkastella tietomallimuodossa jo kaavoitusprosessin aikana eikä vasta kaavan valmistuttua. Lisäksi on tärkeää määritellä kuka päivittää nähtävillä olevan tiedon ja milloin.

Lähtötiedot

Kunnat pitivät tietomallissa hyvänä suunnittelu- ja lähtötiedon selkeää erottamista toisistaan. Mittava lähtötietomäärä on pilottikuntien mielestä hyvä linkittää selvitysalueen rajaan, jonka tulee olla paikkatietomuodossa.

Kaikenkokoisia kuntia hyödyttäisi valtakunnallisen aineiston saanti yhdestä paikasta. Pieniä kuntia auttaisi erityisesti asemakaavan pohjakartan saanti valtakunnallisesti maastotietokannasta.

Tietomalli

Tietomallin tietorakenne tyydytti pääosin pilottikuntia. Selventämistä kaipasi kaavayksikön käsite. Ehdotuksen mukaan se voi olla katu, puisto, pääkäyttötarkoitusalue tai tontti.

Kunnat pohtivat erityisesti korttelin käsitteen puuttumista ehdotetusta tietomallista; olisiko sen sittenkin oltava oma kohteensa vai riittäkö korttelinumero kaavayksikön ominaisuustietona.

Rakentamisen määrän esitystapa keskustelutti osallistujia. Rakennusoikeus olisi merkittävä niin, että tieto on yksiselitteisesti poimittavissa tilastoihin ja toteutumisen seurantaan.

Liittyvät prosessit

Kiinteistönmuodostuksessa, tonttijaossa ja kaavoitusprosesseissa on kuntien mielestä yhteensovittamisen tarvetta. Yleiskaavoituksen tulee olla yhteensopivaa asemakaavan tietomallin kanssa. Asemakaavoitus tarkentaa yleiskaavassa tuotettua tietopohjaa.

Tietomallin testaus ja erityiskysymykset

Pilotointi jatkuu käytännön testauksella, jossa hanke testaa tietomallia eri käyttötapauksissa (ks. http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/node/75). Käytännössä kuntien pilottikaavat viedään uuden tietomallin mukaiseen rakenteeseen.

Käyttötapausten lisäksi hanke oli nimennyt jokaiselle kunnalle omat erityiskysymyksensä, jotka ovat seuraavat:

• Inkoo – konsulttikaavoituksen käytännöt
• Kempele – kunnan muiden rekistereiden tietojen liittäminen tietomalliin
• Kuopio – avoimen tietokantaratkaisun (3DcityDB) hyödyntäminen
• Lahti – jatkuvan yleiskaavoituksen tuottaman selvitysaineiston hyödyntäminen osana asemakaavan lähtötietomallia
• Tampere – asemakaavatiedon hyödyntäminen 3D-kaupunkitietomallin lähtötietoaineistona

Pilotoinnin tulokset

Sidosryhmät pääsevät tutustumaan hankkeen tuloksiin työpajaseminaarissa torstaina 7.2.2018. Ilmoittaudu tästä.