Tietomallipohjainen asemakaava – Mitä asiantuntijat siltä odottavat?

10.10.2018

Kuntapilotti-hankkeeseen sisältyvissä haastatteluissa asiantuntijat kertoivat odotuksistaan ja näkemyksistään tietomallipohjaisesta asemakaavoituksesta. Haastattelut tarjosivat syventävää tietoa niin asemakaavaprosessin kuin tietomallin kehittämisen tueksi.

Tavoitteeksi olisi asettava tiedon tallentamisen kertaalleen digitaalisesti ja sen hyödyntäminen uusilla työkaluilla, koneluettavassa ja paikkaan sidotussa muodossa. Paikkatieto auttaa erilaisten aineistojen ja lähtötietojen yhdistämisessä. Tuloksena olisi sujuvampi ja huomattavasi nykyistä nopeampi prosessi. Tämä edellyttää erilaisten selvitysten ja lähtötietojen digitaalisuutta ja yhteensopivuutta.

Kaavan kolmiulotteista esitystapaa asiantuntijat pitivät tärkeänä ja uusia mahdollisuuksia avaavana. Ei-ammattilaisten on helpompi ymmärtää kolmiulotteista kuin perinteistä paperikaavaa. Erilaisten ympäristöön ja liikkumiseen liittyvien tilallisten analyysien tekeminen helpottuu. Kaava linkittyy ympäristön elinkaareen entistä paremmin, kun rakennus- ja infrasuunnittelun tietomallit kytketään kaavaan.

Kaavoitus on tehtävä mahdollisimman läpinäkyväksi ja kuuleminen jatkuvaksi prosessiksi. Digikaavoituksessa palautteen voi kohdentaa tarkasti ja palaute suunnitteluprosessiin on välitöntä. Itse kaavan laatimisen prosessi voisi tällöin olla nykyistä kevyempi, kun muutostarpeet olisi huomioitu hyvissä ajoin. Lainsäädäntö antaa jo nyt mahdollisuudet joustavasti räätälöityyn prosessiin ja tämän asiantuntijat toivovat toteutuvan jatkossakin.

Kaava mahdollistaa ja ohjaa rakentamista. Tietomallipohjaisuus ja linkittyminen lähtö- ja taustatietoon auttaa erottamaan nykyistä selvemmin suunniteltavat ja päätettävät asiat ja reunaehdot, joita päätökset eivät koske. Asiantuntijat eivät pidä välttämättömänä erillistä, vahvistettavaa pohjakarttaa, vaan ajantasaista paikkaan sidottua lähtöaineistoa.

Vaikka osa kaavan sidosryhmistä edelleen voi kaivata paperisia dokumentteja, siirtyminen digitaaliseen prosessiin ei ole ylivoimaista. Asiantuntijat totesivat, että kaavaan osalliset ovat itse asiassa kokeneet digitaaliset aineistot käyttökelpoisimpina.

Tutustu tarkemmin asiantuntjahaastatteluihin tästä linkistä.

Haastattelut toteutti Sitowise Oy elo-syyskuussa 2018.